Het Dugardeyn weerbericht
Wo 26/06 Morgen >
Helder
Gedeeltelijk bewolkt Woensdag
Licht bewolkt Donderdag
Helder Vrijdag
Helder Zaterdag
Helder Zondag

Toegevoegd aan winkelmandje

Gebruiksvoorwaarden & privacybeleid

PRIVACYBELEID 

 

1 PRIVACYVERKLARING BVBA DUGARDEYN Deze privacyverklaring is van toepassing op alle overeenkomsten en op elke samenwerking of elke contactname, offerteaanvraag, verzoek tot informatie met de BVBA DUGARDEYN. De BVBA DUGARDEYN heeft haar zetel te 8800 Roeselare, Hoogleedsesteenweg 270, en is gekend in de KBO met ondernemingsnummer 0464.184.293. U kan ons eenvoudig contacteren op het telefoonnumer 051 244.246, en op het emailadres info@slagerijdugardeyn.be In deze verklaring informeren wij u graag over welke gegevens wij over u verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden wij dit doen, welke rechten u heeft, en hoe u deze ten aanzien van ons kan uitoefenen. We zullen uw informatie niet gebruiken, of met iemand delen, uitgezonderd zoals beschreven in dit Privacy-beleid. Door uw gegevens aan ons over te maken en/of gebruik te maken van onze diensten, respectievelijk onze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met onderhavige privacyverklaring. Verzamelen en gebruik van persoonsgegevens Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals voor het verwerken van uw bestelling, het overmaken van offertes en aanbiedingen, het voeren van correspondentie, het afhandelen van een sollicitatie, het voeren van onze boekhouding, maar vooral omdat dit noodzakelijk is voor de leveringen en de goede dienstverlening. Het spreekt voor zich dat wij voor de goede uitvoering van de overeenkomst of samenwerking in het bezit dienen te zijn van een aantal persoonlijk identificeerbare gegevens, zoals uw naam, contactgegevens, emailadres, telefoonnummer, postadres, adresgegevens , financiële gegevens, bankrekeningnummers, etc. Wij zullen ook genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens met derden te delen, zoals gebeurlijke onderaannemers en commerciële partners, leveranciers, IT-dienstverleners, aangestelden etc. Wij zullen evenwel geen gegevens verwerken die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, of waarvoor wij geen toestemming hebben gevraagd. Rechtsgronden van de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens Wij verzamelen, verwerken en transfereren uw persoonsgegevens hetzij op basis van uw geïnformeerde toestemming, respectievelijk omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, of uit noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dit overeenkomstig de artikelen 6.1 (a), (b), en (c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om uw toestemming terug in te trekken. Naleving van de wetten
2
Wij zullen uw persoonsgegevens openbaar maken indien we daartoe door de wet of dagvaarding worden verplicht of als we ervan overtuigd zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan de wet en de redelijke verzoeken van de rechtshandhaving of om de veiligheid of integriteit van onze dienstverlening te beschermen. Veiligheid Wij nemen de nodige administratieve en technisch-organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en de nauwkeurigheid ervan te handhaven. Ook van onze leveranciers en commerciële partners verwachten wij dat zij dezelfde maatregelen nemen naar gegevensbescherming toe. Niettegenstaande deze veiligheidsmaatregelen, willen wij er evenwel op wijzen dat geen enkele methode van transmissie via het internet of methode van elektronische opslag in absolute bescherming kan voorzien. In geval van een gegevenslek (systeemcrash, hacking, malware, onbevoegde toegang, etc.) waarbij uw persoonsgegevens gecompromitteerd zouden zijn, zal u persoonlijk op de hoogte worden gebracht en zal gebeurlijk melding gemaakt worden bij de Privacycommissie. Bewaarperiode Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding), respectievelijk voor de termijn die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor doeleinden van direct marketing worden uw gegevens maximum 7 jaar bewaard. Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens U heeft te allen tijde het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, en kan steeds vragen deze te laten aanpassen, te corrigeren, de verwerking ervan te beperken, of de gegevens te doen wissen. U kan zich steeds verzetten tegen de verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens, met inbegrip van het gebruik voor profiling en marketingdoeleinden. U heeft daarnaast het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Elke vraag of verzoek met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens kan u kosteloos aan ons per e-mail richten op het adres info@slagerijdugardeyn.be Wanneer een verzoek echter manifest ongegrond is of buitensporig wordt bevonden, kan een administratieve kost aangerekend worden. Direct Marketing De door u verstrekte informatie kan ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden, waarbij wij u - desgevallend bij wijze van nieuwsbrief – aanbiedingen, promotiemateriaal, en andere aan uw voorkeuren
3
aangepaste informatie kunnen overmaken. Voordat wij uw gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken, zullen wij steeds vragen of u dit wenst. U heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Het volstaat om ons een e-mail te versturen, of de uitschrijvingsinstructies (“unsubscribe”) te volgen die gebeurlijk zijn opgenomen in onze e-mailberichten. Cookies Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Door middel van cookies kan uw computer worden geïdentificeerd. Cookies worden bij uw bezoek aan onze website gebruikt om informatie te verzamelen (aantal bezoekers, duur van uw bezoek, etc.) en om de werking van onze website te vereenvoudigen. De cookies worden niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens. U kunt de cookies weigeren of blokkeren via uw internetbrowser. U dient er dan rekening mee te houden dat bepaalde inhoud van onze website mogelijks niet wordt weergegeven, en bepaalde applicaties mogelijks niet zullen functioneren. Links naar andere sites Onze website en mailberichten kunnen links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Indien u op link van derden klikt, zal u naar de site van die derden worden geleid. Wij raden u ten sterkste aan om het privacy-beleid van elke site die u bezoekt te bekijken. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid aan voor de inhoud, het privacy-beleid of de praktijken van de websites en diensten van derden. Privacy van kinderen Onze Service richt zich niet op personen onder de leeftijd van 16 jaar (“Kinderen”) We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder 16 jaar. Indien u een ouder of een voogd bent en u kennis heeft dat uw kinderen ons persoonlijke informatie hebben verschaft, verzoeken wij u om ons te contacteren. Indien we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind onder de leeftijd van 16 jaar, zonder de toestemming van de ouders te hebben geverifieerd, ondernemen we de nodige stappen om deze informatie van onze servers te verwijderen. Wijzigingen aan deze privacyverklaring We kunnen van tijd tot tijd onze privacyverklaring bijwerken. Wijzigingen zijn consulteerbaar op onze website, of kunnen bij ons opgevraagd worden. U wordt aangeraden om onze privacyverklaring regelmatig te controleren op wijzigingen.
4
Contacteer ons Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, gelieve ons te contacteren. U kan ons eenvoudig per e-mail bereiken: info@slagerijdugardeyn.be
Klachten
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35 | 1000 Brussel | commissie@privacycommission.be )

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Website voorwaarden
Welkom op de website van Dugardeyn www.slagerijdugardeyn.be . Deze website (“Web Site”) wordt u aangeboden door Dugardeyn BVBA,  Hoogleedsesteenweg 270 8800 Roeselare, België.
Toepasselijkheid
Deze voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van deze Web Site en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze Web Site aangeboden worden (de “Informatie”). Door de Web Site te gebruiken stemt u in met de Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door DUGARDEYN BVBA worden gewijzigd. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op deze Web Site 
Informatie en aansprakelijkheid
De Informatie heeft uitsluitend een algemeen informatief doel. DUGARDEYN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik of het geen gebruik kunnen maken van de Web Site, daarbij inbegrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij zulke schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DUGARDEYN BVBA of haar leidinggevende ondergeschikten. Ook sluit DUGARDEYN BVBA aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit het gebruik van e-mail, daarbij inbegrepen schade door storing of vertraging in de verzending van e-mail, het tegenhouden of manipuleren van e-mail door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor het elektronisch verspreiden van virussen.  
Privacybeleid
Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in connectie met deze Web Site zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van DUGARDEYN BVBA. De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Privacybeleid zoals weergegeven op deze Web Site.
Links
Deze Web Site kan links naar internet websites van derden bevatten.  Voor de inhoud of het gebruik van deze andere websites draagt DUGARDEYN BVBA geen verantwoordelijkheid. Het Privacybeleid van DUGARDEYN BVBA is niet van toepassing op het verwerken van uw persoonlijke gegevens via deze websites van derden.
Intellectuele eigendom
Tenzij anders vermeld, zijn alle rechten op deze Web Site en de Informatie, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten daarbij inbegrepen, eigendom van DUGARDEYN BVBA. Het is gebruikers toegestaan om de Web Site en de Informatie te lezen en kopieën voor eigen, persoonlijk privé gebruik te maken bijvoorbeeld door deze af te drukken of te bewaren. Voor ieder ander gebruik van de Informatie of de Web Site, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) deze Web Site op een website van derden of het leggen van links naar de website, is voorafgaande schriftelijke toestemming van DUGARDEYN BVBA vereist. Geen enkele collega slager /zelfstandige kan onze foto's/ gegevens/ know how  gebruiken voor commerciële doeleinden. Hierbij wordt onmiddellijk gerechterlijk ingegrepen.
Ongevraagde ideeën
Wanneer u ongevraagd ideeën en/of materiaal in welke vorm ook (“Materiaal”) op deze Web Site plaatst of per e-mail of op een andere manier aan ons verstrekt, is DUGARDEYN BVBA vrij om dit Materiaal naar eigen inzicht te gebruiken zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is en zonder dat DUGARDEYN aan enige geheimhouding gebonden is. U vrijwaart DUGARDEYN BVBA tegen aanspraken en vorderingen van derden die voortvloeien uit het gebruik van Materiaal dat intellectuele eigendomsrechten van derden schendt of onrechtmatig is ten aanzien van derden.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, daarbij inbegrepen geschillen over het bestaan en de geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de terzake bevoegde rechter in Kortrijk tenzij een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling anderszins voorschrijft. 
 

Volgende algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.

Art. 1 :

Aanvaarden van de voorwaarden De hiernavolgende voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen en leveringen uitgevoerd door de firma en op de tussen de firma en de klant gesloten overeenkomsten, tenzij de firma schriftelijk een afwijkende overeenkomst heeft aangevraagd.

Art. 2 :

Betaling. Alle facturen zijn contant bij ontvangst betaalbaar in de slagerij, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de klant. Iedere factuur zal bij gebreke aan geschreven protest binnen de 8 dagen na haar verzending, door middel van een aangetekend schrijven, als aanvaard worden beschouwd. Bij niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheids-intrest verschuldigd ten belope van 3% per maand. Tevens is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd vastgesteld op 15 % van het factuurbedrag (met een minimum van 25 euro) als vergoeding voor de schade geleden door laattijdige betaling. Bij gebruikelijke geschillen zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

Art. 3 :

Levering of afhaling en aanvaarding. De afhaling geschiedt vanaf winkel. De klant dient de eventuele gebreken of tekortkomingen binnen de 24 uren schriftelijk kenbaar te maken met copy van kasetiket. Enkel wanneer het transport de koude keten van 5°max niet onderbroken heeft, kan een klacht met betrekking houdbaarheid neergelegd worden. Klachten die de firma nadien bereiken worden niet meer aanvaard. Bij iedere klacht moet de firma de gelegenheid krijgen , het geleverde te controleren. Een en ander geldt op straffe van verval van alle rechten.

Art 4:

 Al onze prijzen (ook tombolaprijzen/geschenkbonnen) zijn onder voorbehoud van drukfouten, rekenfouten en prijswijzigingen. Bestellingen in onze shop zijn pas geldig wanneer ze door ons bevestigd worden en op voorhand betaald werden met het Molliebetaalsysteem.
 

 

 

Sluiten